การเปิด RSI ใน MyEA

การเปิดใช้งานจะช่วยกรองการเข้า Order ได้ดียิ่งขึ้น แต่มันจะเงียบ ๆ  หน่อย
จะเหมาะกับ STD Port  การกำหนดค่าของ RSI  จะอยู่ในส่วนของ การกำหนด Lots Size

ในหน้าของ Dashboard จะแสดงการเข้าเงื่อนไข  ถ้าสีเขียว แปลว่า เข้าเงื่อนไข

การกำหนด Lot Size ใน MyEA